top of page
cb122d_c27c6b1978ed4ecd946cd563d71a3e76~mv2.png

ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံမူများ

ကလေးများ၏ သုခနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို အခြားအရာအားလုံးထက် ထိန်းထားရန်

ကလေးတိုင်းကို တစ်ဦးချင်းအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အားလုံးအတွက် မြင့်မားတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေထားပါ။

မိဘများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ပျော်ရွှင်၊ လုံခြုံပြီး အထောက်အကူဖြစ်စေသော သင်ကြားရေးပတ်ဝန်းကျင်ကို မြှင့်တင်ရန်

သင်ယူမှုနယ်ပယ်အားလုံးတွင် အောင်မြင်မှုကို အားပေးပြီး ဂုဏ်ပြုသည့် ကျယ်ပြန့်သော၊ စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့် ပြည့်စုံသော သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကို လိုက်စားရန်၊

ကလေးများအား အနာဂတ်အတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်စေရန်အတွက် ၎င်းတို့သည် ယုံကြည်မှုရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ တာဝန်သိပြည်သူများနှင့် တစ်သက်တာလုံး သင်ယူသူများ ဖြစ်လာစေရန်

ကလေးများ၏ သင်ယူမှု၏ အကောင်းဆုံး အကျိုးစီးပွားအတွက် ဒေသခံအသိုင်းအဝိုင်းအား ဝန်ဆောင်မှုပေးရန်

ဒေသန္တရပညာရေးအသိုက်အဝန်းကို ပံ့ပိုးကူညီရန်နှင့် ဒေသတွင်းကျောင်းများနှင့် လက်တွဲလုပ်ဆောင်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် တာဝန်များကို ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ သိရှိနားလည်စေရန်၊

ကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးများ

Values
cb122d_c27c6b1978ed4ecd946cd563d71a3e76~mv2.png

Love of Learning

+ Enjoying learning and taking pride in our work

+ Developing interests and talents within and beyond the classroom

+ Looking at mistakes as learning opportunities

+ Sharing with others the excitement of new ideas and experiences

+ Celebrating each others’ achievements

cb122d_c27c6b1978ed4ecd946cd563d71a3e76~mv2.png

Respect

+ Respect for others regardless of any differences

+ Encouraging self respect and developing empathy for others

+ Being polite to others

+ Listening to and being considerate of the opinions and needs of others

+ Caring for the environment in school, around Westbury Park, throughout Bristol and the world

cb122d_c27c6b1978ed4ecd946cd563d71a3e76~mv2.png

Kindness

+ Being fair and friendly

+ Sharing willingly

+ Treating others as we would like to be treated

+ Remembering kind hands and feet and words

+ Knowing when to compromise

+ Smiling and using our manners to welcome and celebrate one another

cb122d_c27c6b1978ed4ecd946cd563d71a3e76~mv2.png

Forgiveness

+ Realising when we have done something wrong

+ Saying sorry and really meaning it, so we can start again

+ Trying our hardest to forgive others

+ Considering empathy and trying to put ourselves in the shoes of others

cb122d_c27c6b1978ed4ecd946cd563d71a3e76~mv2.png

Responsibility

+  Thinking about the ways we can be responsible for our learning

+ Becoming Westbury Park Citizens and taking responsibility for our actions and for the world around us

+Having the opportunity to influence our world

cb122d_c27c6b1978ed4ecd946cd563d71a3e76~mv2.png

Trust

+ Being open and honest

+ Feeling safe and secure

+ Showing loyalty to our friends appropriately

+ Building relationships that help us all to thrive in our school environment

bottom of page